เต็งเม็ง อย่างลือชัย

บทบาทหญิงชายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชนเผ่าม้งจากมุมมองของผู้ชายม้ง : กรณีศึกษาหมู่บ้านวังเฮือ เมืองทุลคม แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ผู้เขียน, เต็งเม็ง อย่างลือชัย - เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 - 424 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

Y52 M07 D41

9789746723305


สตรี--งานวิจัย.
ม้ง--งานวิจัย.
สตรีกับการพัฒนาชุมชน--งานวิจัย--ลาว


ลาว--ภาวะเศรษฐกิจ--งานวิจัย
ลาว--ความเป็นอยู่และประเพณี--งานวิจัย

305.4 / ต673บ