วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

การจัดการด้านการพยาบาลเพื่อเพิ่มคุณภาพในหน่วยงานด้านการวินิจฉัย / วิโรจน์ ไววานิชกิจ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 - 87 หน้า

Y52 M09 TBK FNU

9789740323938


Nursing services--Organization & administration.
Quality assurance, Health care--Organization & administration.

WY16 / ว712ก 2552