ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล.

จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO : รายงาน USTR ปี 2550 / ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล - กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2551 - 99 หน้า - เอกสารข้อมูล (โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก)) ; หมายเลข 21 . - เอกสารข้อมูล (โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก)) ; หมายเลข 21 .

Y52 M07 D85

9789741099696


องค์การการค้าโลก.


การค้าระหว่างประเทศ


จีน--การค้ากับต่างประเทศ.

382.0951 / ช145จ