ประสิทธิ์ เอี่ยมสุรีย์.

เอดส์ บทลงโทษจากพระเจ้าหรือ / ประสิทธิ์ เอี่ยมสุรีย์. - กรุงเทพฯ : กนกบรรณสาร, 2531. - 24 หน้า.


โรคเอดส์.

616.979 / ป417อ