กชกร อินทุโศภน

การศึกษาค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย = A study of personal expenses of students at the four private universities in Thailand / โดย กชกร อินทุโศภน และ เพิร์ล วัฒนากูล. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529. - 107 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 15 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 15 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน--นักศึกษา--งานวิจัย
นักศึกษา--ค่าใช้จ่าย--งานวิจัย

378.3 / ก112ก