มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.

เทศนาเสือป่า / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2520. - 239 หน้า.


วรรณคดีไทย

294.35 / ม113ท