แม่ฮ่องสอน : ตัวตนที่งดงาม : สรุปบทเรียนการทำงานภาคประชาชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง / สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 - เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, [2551] - 35 หน้า : ภาพประกอบ

Y52 M07 D00


การพัฒนาชุมชน--การมีส่วนร่วมของประชาชน--แม่ฮ่องสอน
ประชาสังคม--แม่ฮ่องสอน

307.1409593 / ม899