ลำพูน : ด้วยแรงงานแห่งความรัก : สรุปบทเรียนการทำงานภาคประชาชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง / สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 - เชียงใหม่ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, [2551] - 36 หน้า : ภาพประกอบ

Y52 M07 D00


การพัฒนาชุมชน--การมีส่วนร่วมของประชาชน--ลำพูน
ประชาสังคม--ลำพูน

307.1409593 / ล346