เอกลักษณ์น่าน = Nan uniqueness in brief / คณะทำงานเอกลักษณ์น่าน. - เชียงใหม่ : MaxxPrint (ดาวคอมพิวกราฟิก), 2549. - 250 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

สภาพทั่วไปจังหวัดน่าน -- พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ -- เอกลักษณ์ทางชนชาติ -- มรดกทางวัฒนธรรม -- มรดกทางธรรมชาติ.

9749487044


ชนกลุ่มน้อย--น่าน
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)


น่าน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
น่าน--ความเป็นอยู่และประเพณี
น่าน--ประวัติศาสตร์
น่าน--โบราณสถาน

306.09593 / อ881