วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงกับการเปลี่ยนแปลง = Musuem and Mekong basin / โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. - เชียงราย : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2551. - 66 หน้า : ภาพประกอบ. - สิ่งพิมพ์วิชาการ (โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง); ลำดับที่ 2 . - สิ่งพิมพ์วิชาการ (โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง); ลำดับที่ 2 .

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

นาค -- ภูมิศาสตร์พื้นที่และแม่น้ำโขง -- ภูมิศาสตร์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- เส้นทางการค้า -- ชาติพันธุ์ -- ลายสัก -- ขวัญ -- ผีกับบทบาทในการควบคุมความสงบของสังคม -- เส้นทางการเข้ามาของพุทธศาสนาตามหลักฐาน -- ประเพณี 12 เดือน ของชนชาติไท-ไตในอนุภูมิลุ่มแม่น้ำโขง -- วิถีชีวิตเกษตร วัฒนธรรมข้าว และการจับปลา -- ครัวไฟ -- เจดีย์ทราย -- ยุคการยึดครองของชาติตะวันตก 1880-1900 -- ยุคอาณานิคม 1900-1945 -- ยุคเปลี่ยนผ่านสู่รัฐชาติ 1945-1975 -- แม่น้ำโขงกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ -- บ้านเรือน.

Y52 M07 D00

97897497662555


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ชุมชนลุ่มน้ำโขง--ความเป็นอยู่และประเพณี


ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง--ภาวะเศรษฐกิจ
ลุ่มน้ำโขง--ความเป็นอยู่และประเพณี

390.09593 / ว577