พิชาภพ พันธุ์แพ

รายงานสรุปโครงการนวัตกรรมสื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์ในระบบ e-Learning : รายวิชา ภาวะผู้นำ รหัสวิชา กจ.311 / โดย ภาวัฒน์ พันธุ์แพ - เชียงใหม่ : สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551 - 163 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2547

Y52 M11 TBK FBA


ผู้นำ--การสอนด้วยสื่อ.
ภาวะผู้นำ--การสอนด้วยสื่อ.

658.40920785 / พ646ร