มาลี ไพรสน

พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของภาคเหนือ : การศึกษาในแง่ความสัมพันธ์กับชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม = Agrarian and fertility rites in Northern Thailand : a study of their relations to economic and social life / มาลี ไพรสน. - เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531. - [9], 121 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 40 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 40 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ความเชื่อ--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)

394 / ม512พ