รัชตพล ชัยเกียรติธรรม

ประสิทธิผลการเรียนรู้จากแบบฝึกการเขียนสะกดคำภาษาไทยระดับพื้นฐานในวิชาการอ่านและการเขียนเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = The effective learning of exercises in written basic Thai for students of Thai as a foreign language / รัชตพล ชัยเกียรติธรรม. - เชียงใหม่ : สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551. - ก-จ, 142 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัยในชั้นเรียน (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 5 . - รายงานวิจัยในชั้นเรียน (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 5 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2549.

Y52 M07 D11


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ภาษาไทย--ตำราสำหรับชนต่างชาติ--งานวิจัย
ภาษาไทย--การเขียน--งานวิจัย
ภาษาไทย--การอ่าน--งานวิจัย

495.91824 / ร332ป