นงคราญ ไชยเมือง

รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมจากผักตบชวาของจังหวัดพะเยา = Consumer behavior and marketing factors affecting the selection in purchasing handicraft product from water hyacint of Phayao Province พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมจากผักตบชวาของจังหวัดพะเยา. / นงคราญ ไชยเมือง. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. - ก-ฌ, 102 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 225 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 225 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2548.

Y52 M07 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


พฤติกรรมผู้บริโภค--งานวิจัย--พะเยา
ปัจจัยทางการตลาด--งานวิจัย
หัตถกรรมจากผักตบชวา--งานวิจัย--พะเยา

658.8342 / น133ร