อวยพร ตัณมุขยกุล.

ความสามารถในการเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ = Leadership competencies of student nurses and professional nurses / โดย อวยพร ตัณมุขยกุล, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์. - เชียงใหม่ : ภาควิชาบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. - ก-จ, 38 หน้า.

Y52 M07 D61


พยาบาล--เชียงใหม่.
Students, Nursing.
Research.
Nursing
ผู้นำ
Leadership
นักศึกษาพยาบาล--เชียงใหม่