รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร

รายงานการวิจัยเรื่อง ปริศนาคำทาย : การวิเคราะห์กลวิธีในการใช้ภาษา = Riddles : analyzing games for inherent language strategies / รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร. - ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532. - ก-จ, 98 หน้า.

9745554693


ปริศนา

398.6 / ร649ร