ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์.

รายงานการวิจัย เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ = Pathway of admission to the home for the aged, Chiang Mai เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่. / ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์, วิภาดา คุณาวิกติกุล, ลินจง โปธิบาล. - เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. - ก-จ, 40 หน้า.

Y52 M07 D61

9746566962


Research.
Aged--Chiang Mai.