การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ส่งออกไทยสู่ระดับสากล [videorecording] / สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2552?]. - 1 แผ่น.

Y52 M08 D56


VCD


การพัฒนาตนเอง
อุตสาหกรรมการส่งออก--ไทย
บุคลิกภาพ