จินตนา วัชรสินธุ์.

รายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และรูปแบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระดับครอบครัว ในเขตจังหวัดระยอง = Family care giving of persons living with HIV/AIDS : Evaluation of problems, needs, and a family caregiving model in Rayong province / จินตนา วัชรสินธุ์, พิศมัย หอมจำปา, ธิดารัตน์ สุวรรณ - ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 - ก-ฎ, 132 หน้า : แผนภูมิ

ชื่อเรื่องบนปก: รายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และรูปแบบในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระดับครอบครัว ในเขตจังหวัดระยอง

Y52 M08 D61

9789743843389


ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การดูแล--งานวิจัย.
โรคเอดส์--ผู้ป่วย--งานวิจัย.
โรคเอดส์--งานวิจัย.--ระยอง

616.9792 / จ483ร