จินตนา วัชรสินธุ์.

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง : กรณีศึกษาธาลัสซีเมืย = Empowerment program development for family caregiver of chronically III children : Thalassemia / โดย จินตนา วัชรสินธุ์, มณีรัตน์ ภาคธูป, ศิริยุพา สนั่นเรื่องศักดิ์ - ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 - 99 หน้า

Y52 M08 D61

9789743843372


ธาลัสสีเมีย--ผู้ป่วย--งานวิจัย.
เด็ก--การดูแล--งานวิจัย.
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง--การดูแล--งานวิจัย.

616.152 / จ483ร