ภราดา โรจนสุพจน์

การศึกษาประสิทธิผลของการร้องเพลงไทยนมัสการโดยการอ่านโน้ตสากล = A study of the effectiveness of Thai hymn singing by using a choral sight-singing method / ภราดา โรจนสุพจน์. - 2551. - ก-ฐ, 228 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551.

Y52 M08 D21


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์ --วิทยานิพนธ์.


โน้ตเพลง--การสอนด้วยสื่อ.
เพลงสวด.
ดนตรี--การศึกษาและการสอน.

780 / ภ463ก 2551