สิริบุปผา อุทารธาดา.

ข่าวธุรกิจเข้าใจได้--ง่ายนิดเดียว. Comprehensive business news. Book one เล่ม 1 = / สิริบุปผา อุทารธาดา - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2552 - 374 หน้า

Y52 M09 TBK FHU

9789747306507 (ล. 1)


ข่าว--การแปล.
ภาษาอังกฤษ--การแปล
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา

428.24 / ส731ข