รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

โรคพาร์กินสัน--รักษาได้ / ผู้แต่ง, รุ่งโรจน์ พิทยศิริ, กัมมันต์ พันธุมจินดา, ศรีจิตรา บุนนาค. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2550 - 205, [16] หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y52 M09 TBK FNU

9749922409


โรคพาร์กินสัน
โรคพาร์กินสัน--การป้องกันและควบคุม.
Parkinson disease.

616.833 / ร636ร 2550

WL359 / ร636ร 2550