ขุนช้าง ขุนแผน, ฉบับหอพระสมุดแห่งชาติ / โดย กรมศิลปากร. - พระนคร : คลังวิทยา, 2506. - 558 หน้า.


วรรณคดีไทย

895.914 / ก169ข