ภาษาธุรกิจ : การโต้ตอบทางจดหมายไทย-อังกฤษ. - กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2525. - 165 หน้า.


จดหมายธุรกิจ.

651.75 / ภ484