น.ม.ส.

จดหมายจางวางหร่ำ (ฉบับสมบูรณ์) / พระราชนิพนธ์ น.ม.ส. - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2522. - 128 หน้า.


วรรณคดีไทย

895.91 / น111จ