นิรันดร์ จุลทรัพย์.

กลุ่มสัมพันธ์สำหรับการฝึกอบรม / นิรันดร์ จุลทรัพย์ - พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง) - สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551 - 272 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y52 M09 TBK FBA

9745963542


กลุ่มสัมพันธ์.
การฝึกอบรม.

658.3124 / น648ก 2551