งามพิศ สัตย์สงวน

สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาครอบครัวไทยโซ่ง = The family institution of ethnic groups in Bangkok metropolis : a case study on Thai Son families / งามพิศ สัตย์สงวน. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 - 376 หน้า : ภาพประกอบ

Y52 M12 TBK FSO

9789740325178


ครอบครัว--งานวิจัย.
กลุ่มชาติพันธุ์--งานวิจัย.--ไทย
โซ่ง--ความสัมพันธ์ในครอบครัว--งานวิจัย--กรุงเทพฯ
โซ่ง--ความสัมพันธ์ในครอบครัว--งานวิจัย--กรุงเทพฯ

306.854 / ง341ส 2552