ชุดความรู้นิเทศศาสตร์. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 - 266 หน้า ‪: ภาพประกอบ

Y52 M10 TBK FCA

9789740442394


นิเทศศาสตร์.
สื่อมวลชน.
การสื่อสารทางการตลาด
การสื่อสาร

302.23 / ช613