สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

การสื่อสารเพื่อการจัดการ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549 - 365 หน้า - หลักและแนวทางการบริหารการสื่อสาร: มิติทั้งสามในด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการ การจัดการทางการสื่อสาร และการบริหารงานสื่อสารมวลชน ; ระยะที่ 1 . - หลักและแนวทางการบริหารการสื่อสาร: มิติทั้งสามในด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการ การจัดการทางการสื่อสาร และการบริหารงานสื่อสารมวลชน ; ระยะที่ 1 .

Y52 M10 TBK FBA

974966681X


การสื่อสาร--งานวิจัย
การจัดการ--งานวิจัย.

302.2 / ส852ก