บริพัตรสุขุมพันธุ์, สมเด็จเจ้าฟ้า.

อิเหนา : ฉบับแปลจาก หิกะยัต ปันหยี สะมิหรัง = Hikayat panji semirang / สมเด็จฯ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : โฆษิต, 2552 - 144 หน้า

"ทรงแปลจากต้นฉบับภาษามลายู"

Y52 M12 TBK FAR

9786169044307


อิเหนา
วรรณคดีไทย

895.914 / บ219อ 2552