นิลุบล จันทร์ทอง.

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาดนตรีเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีสากล : กรณีศึกษา: การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย กับการสอนโดยวิธีปกติ = Comparison of learning effectiveness in the subject titled "Fundamental of Western Music" : a case study of teaching with computer multimedia CAI compared to teaching with traditional methods / นิลุบล จันทร์ทอง. - 2552. - ก-ฎ, 222 หน้า : ภาพประกอบ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552.

Y53 M08 TBK FMU


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์ --วิทยานิพนธ์.


ดนตรี--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
ดนตรีสากล--การศึกษาและการสอน.
ดนตรีสากล--การสอนด้วยสื่อ.

780 / น668ก 2552