วีระนุช หลาง.

คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร = Laboratory manual for food microbiology / วีระนุช หลาง - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 - 184 หน้า : ภาพประกอบ

Y53 M03 TBK FSC

9786115560028


จุลชีววิทยาทางอาหาร--การวิเคราะห์
อาหาร--การวิเคราะห์.
จุลินทรีย์--การวิเคราะห์

664.001579 / ว844ค