กัลยา วานิชย์บัญชา

สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 - 317 หน้า : แผนภูมิ

Y53 M01 TBK FGE

9789748349565


สถิติ.
วิจัย

519.5 / ก398ส 2552