รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ การฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ / ปัญญา รุ่งเรือง ... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2552?] - 104 หน้า : แผนภูมิ

การปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย ความรักชาติ และวัฒนธรรมไทย / ปัญญา รุ่งเรือง -- การฟื้นฟูคุณธรรมสังคมตามแนวพุทธศาสน์ / สุเชาวน์ พลอยชุม -- การฟื้นฟูสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ -- การใช้สื่อมวลชนเพื่อฟื้นฟูสังคมไทย / พรทิพย์ เย็นจะบก

Y54 M07 BKT


สื่อมวลชนกับวัฒนธรรม--งานวิจัย
พุทธศาสนากับสังคม--งานวิจัย.
วัฒนธรรมไทย--งานวิจัย.
สังคมและวัฒนธรรม--งานวิจัย.

306.09593 / ร451