อารีย์ลักษณ์ พันธุ์เขียน

การสร้างบทเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวกะเหรี่ยงแดง = Construction of basic Thai language lessons for Karenni refugees / อารีย์ลักษณ์ พันธุ์เขียน - 2549 - ก-ฏ, 170 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ภาษาไทย--แบบเรียน
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย--ตำราสำหรับชนต่างชาติ

495.9107 / อ663ก