ยืนหยัด ใจสมุทร.

คำอธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 / ยืนหยัด ใจสมุทร - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2527 - 284 หน้า


ป่าไม้และการทำป่าไม้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

346.04675 / ย329ค 2527