ประมูล สุวรรณศร

คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / ประมูล สุวรรณศร. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2517. - 384 หน้า.


พยานหลักฐาน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

347.06 / ป358ค