วิชัย ปิติเจริญธรรม.

คุณก็เป็นผู้นำที่ดีได้ใน 21 วัน / วิชัย ปิติเจริญธรรม - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2552 - 153 หน้า

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y53 M02 TBK FBA

9789747306781


ผู้นำ
ภาวะผู้นำ

658.4092 / ว542ค