อายุรศาสตร์ 2552 = New trends in internal medicine 2009 / บรรณาธิการ, สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช - สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 - 218 หน้า : ภาพประกอบ

Y53 M07 TBK FPH

9789741149544


Internal medicine
อายุรศาสตร์
การรักษาโรค

WB115 / อ641 2552