ลัดดา กิติวิภาต.

ทัศนคติทางสังคมเบื้องต้น = / โดย ลัดดา กิติวิภาต - พิมพ์ครั้งที่ 2 - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2532?] - 120 หน้า

9745945471


ทัศนคติ.
จิตวิทยาสังคม

302 / ล238ท 2532