เอปสไตน์, โรเบิร์ต.

เกมและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจทีมงาน! = The big book of motivation games / ผู้เขียน, โรเบิร์ต เอปสไตน์ และ เจสสิก้า โรเจอรส์ ; ผู้แปล, ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552. - 215 หน้า.

Y53 M02 TBK FSO

9789744141156


เกมการบริหาร.
การฝึกอบรม.
การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
การทำงานเป็นทีม

658.31244 / อ897ก