พีรธร บุณยรัตพันธุ์

ผู้นำ กับการทำงานเป็นทีม / คณะผู้จัดทำ, พีรธร บุณยรัตพันธุ์, บุญส่ง กวยเงิน, พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย - พิษณุโลก : สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552 - 77 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดเอกสารวิชาการปฏิบัติการชุมชน ; เล่มที่ 4 . - ชุดเอกสารวิชาการปฏิบัติการชุมชน ; เล่มที่ 4 .

Y53 M03 TBK FSO

9789749939949


ผู้นำชุมชน.
การพัฒนาชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน
การทำงานเป็นทีม
ภาวะผู้นำ

307.14 / พ791ผ