ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน กาพย์เห่นิราศแรมรสร้าง / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 - 25, 372 หน้า : ภาพประกอบ

Y53 M04 TBK FAR

9789740326106


กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน--งานวิจัย
กาพย์เห่นิราศแรมรสร้าง--งานวิจัย
วรรณคดีไทย--งานวิจัย

895.911 / ช221ก