รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและสภาวการณ์แข่งขันของ SMEs รายสาขา / โดย โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - กรุงเทพฯ : โครงการ, 2551 - 18, 265 หน้า


SMEs (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
การจัดการธุรกิจ
ผู้ประกอบการ