นวพร ล้ำเลิศกุล.

จุลชีววิทยาทางอาหาร = Food microbiology / โดย นวพร ล้ำเลิศกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2552 - 23, 571 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y53 M06 TBK FSC

9747793202


จุลชีววิทยาทางอาหาร.
จุลินทรีย์ในอาหาร

664.001579 / น297จ 2552