ศุภวรรณ ลิมปกาญจน์เวช

มองนักลงทุนบุคคลไทยผ่านพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ / ศุภวรรณ ลิมปกาญจน์เวช, ยรรยง ไทยเจริญ - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552 - 2, 26 หน้า - เอกสารงานวิจัย (สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน) ; ฉบับที่ 1/2552 . - เอกสารงานวิจัย (สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน) ; ฉบับที่ 1/2552 .

Y54 M06 BKT


นักลงทุน--พฤติกรรม--งานวิจัย
หลักทรัพย์--งานวิจัย