วิทยา เมฆานันท์

เซลล์พันธุศาสตร์ Cytogenetics ในเวชปฏิบัติ / วิทยา เมฆานันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522. - 168 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการตำรา-ศิริราช ; รายการที่ 46 (12-2522) . - โครงการตำรา-ศิริราช ; รายการที่ 46 (12-2522) .


Genetics.
Cytogenetics
เซลล์พันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์.

QH431 / ว582ซ 2522