ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร = / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 5 - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530 - 2 เล่ม - เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร . - เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร .

9746102249


การส่งเสริมการเกษตร.

630.715 / ม246ค 2530