พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย - กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550 - 289 หน้า : ภาพประกอบ - โครงการตู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ; 11 . - โครงการตู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ; 11 .

9742777136


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา --พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ


กษัตริย์และผู้ครองนคร--ไทย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.